ANVÄNDARVILLKOR

Användarvillkor och intregritetspolicy gäller för samtliga personer som besöker vår hemsida pcrdoktor.se och/eller använder sig av PCR doktor:s tjänster. PCR Doktor ägs av av Salina Medical Consulting AB org nr 559146-175.

I samband med att du beställer en tjänst och när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den epostadress du angivet samtycker du till att dessa allmänna villkor tillämpas som

del av avtalet mellan dig/ditt företag och oss. För tjänster som utförs vid drop-in eller på någon av våra mottagningar träffas avtal när betalning skett.


Priser

Tjänsterna anges i Svenska kronor inklusive moms. Priset för våra tjänster är detsamma oavsett om reseintyg utfärdas (efter negativt analysresultat), friskintyg ej utfärdas (efter positivt analysresultat) eller

om analys inte går att utföra. Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan.


Bokning

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller annullera din bokning om vi inte anser att vi kan uppfylla tjänsten på ett adekvat sätt. Vi kommer då att meddela dig så fort vi kan via epost och/eller telefon.


Analys och resetintyg

PCR Doktor:s PCR tester analyseras på ackrediterade laboratorium som följer Folkhälsomyndighetens krav. Provsvar med resetintyg ges dagen efter att provet har utförts senast kl 09:00. PCR Doktor:s

antigentest analyseras på mottagningen av vår personal och reseintyget erhålls inom 30 minuter efter färdiganalyserad provsvar. Både PCR test och antigentest med reseintyg kan under nedan nämnda

omständigheter inte svaras ut inom ovan nämnda tidsram:

- Vissa prover kan i undantagsfall behövas analyseras igen vilket kan påverka svarstiden. Anledning till

en andra analys av prov kan bland annat vara: detektion av låg virusnivå, ej bedömbart prov eller annan

anledning. Det finns alltid en risk, i fåtal av fallen, att ett slutsvar på ett prov blir ej bedömbart. Då kan inget friskintyg utfärdas och laboratoriet brukar då rekommendera ett nytt prov.

- Användaren av tjänsten återgett felaktiga kontaktuppgifter, såsom epostadress eller mobilnummer.

- Tekniska eller logistiska problem hos underleverantörer eller sammarbetspartner till PCR Doktor.

Om PCR test och/eller antigentest med reseintyg inte svaras ut inom angiven tid pga omständigheter enligt ovan har användaren inte någon rätt till återbetalning eller kräva PCR Doktor med ägare på någon ersättning för utgifter och/eller omkostnader. De normala leveranstiderna utgör dock inte någon garanti och det är därför viktigt att du gör beställning i god tid med marginal till din resa.

Det är du som kund som är ansvarig för att säkerställa att det reseintyg vi utfärdar är giltigt och fungerar

för inresa i det land och destination du ska resa till.


Ångerrätt och reklamation

Användare frånsäger sig ångerrätt när man bokat tid och ej avbokat tiden minst 24 timmar innan besöket. När du accepterar våra villkor när du bokat en tid så samtycker du till att ångerrätten inte gäller vid avbokning när det är mindre 24 timmar innan ditt besök. Avbokar du minst 24 timmar innan ditt besök

har du rätt till återbetalning av hela beloppet.


Efter att kund genomfört ett köp äger PCR Doktor ingen rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet.


Återbetalning

Vid provsvar som förmedlats av våra laboratorium och därefter förmedlats till kund via PCR dotor och/eller prover som analyserats av PCR Doktor utgår ingen återbetalning. Detta inkluderar provsvar

som ger besked om positivt eller negativt provsvar samt de fåtal fall där provet ej är bedömbart eller där låg virusnivå upptäckts (LOD). Vi frånsäger oss samtligt betalningsansvar vid händelse enligt Force Major (vg se nedan). PCR Doktor ansvarar inte för eventuella kostnader, till exempel till följd av utebliven resa, som kan komma att uppstå till följd av ett positiv covid-19-prov och ej bedömbart provresultat.


Ansvar och ansvarsbegränsning

PCR Doktor ansvarar inte för brister i tjänsterna som är hänförlig till dig som kund (t.ex. att ett reseintyg som det vid var tid beskrivs på vår hemsida inte uppfyller kraven på din resedestination; eller att test har tagits för sent eller för tidigt enligt kraven på din resedestination; eller att självtest utförs på felaktigt sätt;

eller att tjänsten inte utförs eller inte utförs i tid pga. tekniska förhållanden i din utrustning eller anslutande nätverk).

PCR Doktor ansvarar inte för brister i tjänsterna som orsakas av fel i tredje parts programvara eller nätverk om PCR Doktor fackmannamässigt försökt åtgärda eller kringå felet, eller brister i Tjänster pga. virusangrepp eller liknande trots att PCR Doktor på fackmannamässigt sätt vidtagit skyddsåtgärder. PCR Doktor ansvarar inte heller för försenad Tjänst till följd av brister i allmänna kommunikationer (t.ex.

försenad postgång) eller till följd av omständigheter som utgör force majeure. PCR-tester och andra tester avseende Covid-19 ger inte 100% korrekt resultat och det förekommer att ett PCR-test och andra tester ger ett felaktigt negativt eller positivt resultat. PCR Doktor svarar inte för att testresultatet till följd av sådan felmarginal ger ett felaktigt resultat. PCR Doktor ansvarar för brister i tjänsten orsakad av PCR Doktor vårdslöshet. PCR Doktor ansvar är under alla förhållanden begränsat till ett ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande priset för Tjänsten för den individ som Tjänsten avser. PCR Doktor svarar inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador. Detta innefattar exempelvis att PCR Doktor inte svarar för skada eller kostnader till följd av brister i Tjänster avseende PCR-test och /eller Antigentest med reseintyg som medför att du inte kan resa till eller släpps in på din resedestination.


Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning och/eller orsak som PCR Doktor inte råder över och som förhindrar PCR Doktor att fullgöra sina skyldigheter befriar PCR Doktor från detta. Sådan befrielse gäller även

under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas

under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse.


Kundtjänst

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet. Därför välkomnar vi dina synpunkter. Om du är missnöjd med tjänsten som PCR Doktor tillhandahåller ska du i första hand vända dig direkt till oss på info@pcrdoktor.se, vi svarar inom en arbetsdag.


Cookies

Genom att använda våra tjänster och vår webbplats (pcrdoktor.se) samtycker Användaren till testmottagningens användning av cookies. En cookie är en liten textfil som den webbplats Användaren besöker sparar på Användarens dator, mobil eller surfplatta, ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar Användarens användning av olika webbplatser Användaren besöker. På testmottagningens webbplats förekommer även tredjepartscookies. Dessa används av trafikmätningsleverantörer och andra

externa tjänsteleverantörer som testmottagningen anlitar för statistiska ändamål och för att förbättra  testmottagningens webbplats. För att kunna använda testmottagningens webbplats måste Användaren

tillåta att temporära cookies används.

Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till cookies genom att ändra inställningarna i dennes webbläsare. Användaren har även möjlighet att radera cookies som lagras av webbläsaren.


Lag och Tvister

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

 

INTEGRITETSPOLICY

Personuppgiftsansvarig är Salina Medical Consulting AB, medan du kallas för Användaren. Salina

Medical Consulting AB ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med PCR Doktor vilket

kan vara på vår hemsida via e-post, chatt, telefon eller vid besök av våra fysiska mottagningar eller

kontor.


Salina Medical Consulting AB i egenskap av personuppgiftsansvarig har ansvaret för att dina

personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att Dataskyddsförordningen (GDPR) följs. Vi behandlar

inte känsliga personuppgifter såvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera sådana

personuppgifter.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna ge dig bra service och erbjuda den vård eller de tjänster

som vi åtar oss att utföra. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar och regler samt

utföra kund- och marknadsanalyser.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser och avtalsförpliktelser, samt genom

samtycke för att ge dig erbjudanden, rådgivning och annan service. Här följer exempel på

personuppgifter vi behandlar:

Personnummer/reservnummer, namn, folkbokföringsadress, e-postadress, mobilnummer och

passnummer


Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. När

du samtycker till våra Användarvillkor vid bokning av tid, beställning av tjänst eller vid kontakt med PCR

Doktor, samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.


Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på info@pcrdoktor.se och du kan även radera cookies som lagrats i din webbläsare. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte

längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.


Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

- Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt

- Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida

- Uppgifter som vi får från offentliga register

- Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar

- Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar

kontakt med oss

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det

eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser, t.ex. tjänster som administreras av myndigheter (Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen eller IVO) vid lagpliktig smittspårning, eller annan lagstadgad anmälningsskyldighet.


Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på webbsidan och uppgifterna som hanteras i kommunikationsfält för att

skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga.

Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera tjänster till dig, erbjuda en säker onlinemiljö, hantera vår marknadsföring och ge dig en bättre onlineupplevelse, följa upp webbplatsens prestanda samt göra innehållet på våra webbsidor mer relevant för dig.


Du kan ange i webbläsarens inställningar om du vill tillåta eller inte tillåta cookies. Om du väljer att inte

tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor och våra tjänster, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats och tjänster kan vara kraftigt begränsad.


Ändringar av denna 

personuppgiftspolicy

Vi kan då och då ändra denna integritetspolicy. Detta kan till exempel vara nödvändigt om lagen förändras, eller om vi ändrar vår verksamhet på ett sätt som påverkar integritetsskydd. Eventuella ändringar kommer direkt att läggas upp på våra hemsidor. Vi rekommenderar att du regelbundet

kontrollerar den här sidan för att hålla dig uppdaterad.


Dina rättigheter som kund eller Användare av PCR Doktor tjänster har du följande rättigheter:

- Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.

- Du har kostnadsfritt rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka

personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

- Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

- Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

- Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

- Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger

tyngre än ditt intresse.

- Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

- Om du invänder mot behandling för direktmarknadsförings ändamål.

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga

grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv

tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.


Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att

behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och TM kommer då att upphöra med

behandlingen under tiden frågan utreds.

Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundtjänst via e-post info@pcrdoktor.se